Algemene Voorwaarden

1. Definities

Bestelformulier: het door Opdrachtnemer opgestelde en ingevulde formulier met daarop de specificaties van het te leveren product en de daarbij behorende prijs en betaalvoorwaarden, welke door Opdrachtgever dient te worden ondertekend en geretourneerd bij akkoord.

Opdrachtnemer: de Opdrachtnemer van deze Voorwaarden, te weten Mijn Houten Hart, gevestigd te IJsvogelstraat 20 te 5106NT DONGEN en geregistreerd onder kvK-nummer 73614920

Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer, de wederpartij van Opdrachtnemer.

Overeenkomst: een door de Opdrachtgever ondertekend bestelformulier, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

2. Algemeen 

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer en op alle Overeenkomsten die daaropvolgend worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, niet geldig of niet van toepassing wordt verklaard, dan blijven de Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

3. De door Opdrachtnemer genoemde termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Voor verzuim is altijd een ingebrekestelling vereist.

3. Aanbiedingen en prijzen 

1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening voor akkoord door de Opdrachtgever van het Bestelformulier / offerte van Opdrachtnemer. Voor de omvang en de verdere inhoud van de Overeenkomst is het Bestelformulier van Opdrachtnemer bepalend.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle genoemde prijzen en bedragen inclusief BTW en eventuele andere belastingen.

3. Indien de Opdrachtgever de opdracht intrekt is hij verplicht de door Opdrachtnemer reeds aangeschafte en/of gebruikte materialen en grondstoffen te vergoeden aan Opdrachtnemer.

 

4.  Betaling en ontbinding 

1. De betaaltermijn is 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien er wordt gevraagd om een aanbetaling, zal Opdrachtnemer pas beginnen met het vervaardigen van het te leveren product, na het moment dat deze aanbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen en is gerechtigd zijn nakoming op te schorten tot Opdrachtgever heeft betaald.

3. Indien door de Opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in lid 1. wordt betaald, is de Opdrachtgever vanaf dat tijdstip in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

4. Indien de vordering op Opdrachtgever door Opdrachtnemer uit handen wordt gegeven ter incasso, komen alle daaraan verbonden kosten ten laste van de Opdrachtgever.

5. Blijft Opdrachtgever in gebreke van enige op hem rustende verplichting, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, al dien niet zonder gerechtelijke tussenkomst.

6. De overeenkomst wordt automatisch ontbonden op het moment dat:

a) Opdrachtgever failliet wordt verklaard;

b) Opdrachtgever surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt;

c) Opdrachtgever onder curatele komt of de ondercuratelestelling van Opdrachtgever wordt aangevraagd;

d) wanneer (conservatoir) beslag wordt gelegd op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever;

e) bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van Opdrachtgever.

 

5.  Levering, risico-overgang en Eigendomsvoorbehoud 

1. Levering geschiedt op het moment dat de goederen de werkruimte van Opdrachtnemer verlaten.

2. De Opdrachtgever draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden.

3. Alle geleverde goederen en onderdelen blijven volledig eigendom van Opdrachtnemer tot aan het moment waarop de Opdrachtgever alle vorderingen uit de Overeenkomst van Opdrachtnemer heeft voldaan.

4. Zolang de Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan is doorverkoop van door Opdrachtnemer geleverde goederen slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

5. Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop zij verwerkt zijn, terstond door Opdrachtnemer teruggevorderd c.q. teruggenomen worden indien de Opdrachtgever blijvend niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

6.  Reclame en non-conformiteit

1. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen/producten onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Gebreken en/of manco’s die de Opdrachtgever bij inspectie heeft ontdekt, dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de levering aan Opdrachtnemer te worden gemeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s. Buiten deze termijn is Opdrachtnemer niet verplicht de klacht van Opdrachtgever in behandeling te nemen.

2. De Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken.

3. Opdrachtgever accepteert kleine verschillen met zijn of haar verwachting, die geen afbreuk doen aan functionaliteit of uiterlijk zoals vastgesteld in het Bestelformulier. Opdrachtgever begrijpt dat Opdrachtnemer, onder andere, met natuurproducten werkt en dat hierdoor kleine verschillen in uiterlijk en kwaliteit kunnen voorkomen.

4. De Opdrachtnemer zal de klacht van Opdrachtgever afwijzen indien:

– het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een product/goed;

– het product/goed gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;

– het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of

– de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens Opdrachtnemer is nagekomen.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zal Opdrachtnemer, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken het gebrek herstellen, het gebrekkige product/goed vervangen, het product/goed terugnemen en de Opdrachtgever crediteren voor de prijs van het desbetreffende product, zonder dat Opdrachtgever daarnaast aanspraak kan maken op enige aanvullende schadevergoeding.

 

7.  Overmacht 

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 4 maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen.

 

8.  Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade als rechtstreeks gevolg van fouten, die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt, indien en voor zover deze fouten zijn te wijten aan grove schuld of bewuste roekeloosheid.

2. Opdrachtnemer is, behoudens grove schuld en bewuste roekeloosheid en voor zover wettelijk toegestaan, slechts gehouden om schade te vergoeden tot een bedrag gelijk aan het maximaal uit te keren bedrag door de verzekering van Opdrachtnemer. Of, indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, tot maximaal het bedrag van de overeenkomst.

2. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten.

3. Opdrachtnemer spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de Opdrachtgever te leveren. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren van aanspraken van derden.

 

9.  Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen er alles aan doen om geschillen onderling minnelijk te settelen. Partijen zijn echter vrij om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant.